Uw Bouwpartner voor al uw afbouw,  verbouw en renovatie werkzaamheden.

Algemene Voorwaarden 

Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden – Huibers totaal bouw (KvK 88627691) – NBU (versie april 2016)

I ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, (rechts-) handelingen en overeenkomsten betreffende levering van zaken aan en/of het verrichten van aanneming van werk ten behoeve van de in aanhef vermelde vennootschap. 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: – “de opdrachtgever”: Huibers totaal bouw “de opdrachtnemer”: elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever over de totstandbrenging van een overeenkomst onderhandelt en/of met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit of ten behoeve van de persoon waarvoor een (rechts)handeling wordt verricht. . – “opdracht”: de door de opdrachtgever opgedragen levering van zaken en/of uitvoering van werken. – “overeenkomst”: elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of de uitvoering van werken, die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van de opdrachtgever en de offerte van de opdrachtnemer) en ter uitvoering daarvan. – “levering van zaken”: alle werkzaamheden en diensten, die verband houden met de levering van zaken, voor zover deze niet vallen onder “uitvoering van werken”. – “uitvoering van werken”: het verrichten van ontwerpen/of uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een stoffelijk werk, en/of het verrichten van diensten, al dan niet gepaard gaande met de levering van zaken, niet zijnde een arbeidsovereenkomst. – “hoofdaannemingsovereenkomst”: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de principaal. – “de principaal”: de opdrachtgever volgens de hoofdaannemingsovereenkomst. – “de directie”: de directie volgens de hoofdaannemingsovereenkomst. 1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtgever zijn aanvaard. De toepasselijkheid van de eventueel door opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden wordt door opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden treden daarvoor in de plaats. 1.4 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zou blijken te zijn, wordt deze vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan de geest van de oorspronkelijke bepaling. Het nietig zijn van een voorwaarde laat onverlet dat alle overige voorwaarden onverkort hun rechtskracht behouden. 1.5 De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen/ opdrachten betreffende de levering van zaken zijn opgenomen in “I ALGEMEEN GEDEELTE” en in “II BIJZONDER GEDEELTE A: inkoopvoorwaarden”. De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen/opdrachten betreffende het verrichten van aanneming van werk zijn opgenomen in ”I ALGEMEEN GEDEELTE” en “II BIJZONDER GEDEELTE B: onderaannemingsvoorwaarden”.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst, inhoud overeenkomst 2.1 Op alle aanvragen en opdrachten van opdrachtgever zijn van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen: a. de bepalingen uit de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; b. alle op de overeenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek, tekeningen, processen-verbaal en/of staten van aanwijzing alsmede alle eventuele veranderingen van of aanvullingen op het bestek; c. het bepaalde in deze algemene voorwaarden, en d. al het overige waardoor opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst met haar opdrachtgever en/of derden gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met deze overeenkomst. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van de onder a, b, c en d genoemde bepalingen zullen de eerder genoemde prevaleren boven de later genoemde. 2.2 Indien in of bij de aanvraag of opdracht de hiervoor genoemde stukken niet zijn toegezonden, zal opdrachtgever op eerste verzoek deze stukken alsnog aan opdrachtnemer doen toekomen. In geen geval zal opdrachtnemer zich op onbekendheid met enige krachtens het vorenstaande toepasselijke bepalingen of stukken kunnen beroepen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen, indien hij in de hem verstrekte gegevens onjuistheden en/of onduidelijkheden aantreft dan wel bij een behoorlijke interpretatie had moeten ontdekken en nagelaten heeft opdrachtgever hieromtrent schriftelijk in te lichten. 2.3 Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever. Opdrachtnemer is verplicht kopie van de overeenkomst binnen twee weken na dagtekening bevoegdelijk ondertekend aan opdrachtgever te retourneren bij gebreke waarvan: – opdrachtgever gerechtigd is haar betalingsverplich- tingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten totdat de betreffende kopie in het bezit van de opdrachtgever is; – tot ontvangst van de alsnog getekende opdracht de (tekst van de) niet ondertekende overeenkomst voor beide partijen bindend is indien opdrachtnemer aanvangt met uitvoering van de opdracht en opdrachtgever daarmee instemt. 2.4 De opdrachtnemer is niet gerechtigd (handmatige) wijzigingen, van welke aard dan ook, wel of niet voorzien van een (extra) paraaf, aan te brengen in de getekende, te retourneren overeenkomst. Dergelijke wijzigingen zijn nietig en komen pas tot stand indien de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk wordt aangepast en toegezonden of wanneer de wijziging in de vorm van een schriftelijke aanvulling (addendum) door de opdrachtgever wordt aangeboden. 2.5 De technische en administratieve bepalingen van het bestek, de daarbij behorende tekeningen, procesverbaal en/of staat van aanwijzing, toelichtingen en aanvullingen liggen voor de opdrachtnemer bij de opdrachtgever ter inzage. Desgevraagd zullen van deze stukken aan de opdrachtnemer (digitaal) kopieën worden verstrekt. De opdrachtnemer wordt geacht inzage te hebben gehad in het bestek en alle tekeningen en ter zake relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen. 2.6 Indien de overeenkomst is gesloten tussen opdrachtgever en twee of meer opdrachtnemers, zijn deze laatste steeds hoofdelijk jegens opdrachtgever gebonden. 2.7 Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer zullen het overeenkomstennummer en de projectomschrijving als vermeld in de onderaannemings- of leveringsovereenkomst in hun administratie opnemen.

Artikel 3. Levering certificaten e.d. 3.1 Indien in de overeenkomst certificaten, attesten, garantiebewijzen, V&G-deelplannen en/of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt opdrachtnemer zorg dat deze ten spoedigste, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de zaken/oplevering van het werk, in bezit van de opdrachtgever zijn, bij gebreke waarvan opdrachtgever de betaling kan opschorten totdat deze stukken in zijn bezit zijn.

Artikel 4. Keuring en inspectie 4.1 Onverminderd de verplichting van opdrachtnemer om zelf de nodige inspecties, kwaliteits- en voortgangcontroles uit te voeren, zijn opdrachtgever en diens principaal of derden in opdracht van hen te allen tijde gerechtigd de bestelde of geleverde zaken te inspecteren of te keuren. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd. Daarnaast zal opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat eventuele toeleveranciers al hun medewerking daartoe verlenen. Alle kosten van keuring of inspectie, met uitzondering van de (kosten van de) door opdrachtgever ingeschakelde personen, zijn voor rekening van opdrachtnemer. 4.2 Inspectie of goedkeuring door opdrachtgever, in welke vorm en waartoe dan ook, houdt geen aanvaarding in en ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de overeenkomst of de wet. Afkeuring ontslaat opdrachtnemer niet van zijn verplichting om tijdig te leveren. 4.3 In geval van afkeuring zal opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Opdrachtnemer is verplicht de geleverde zaken die zijn afgekeurd op eerste verzoek van opdrachtgever per ommegaande te herstellen of te vervangen, zodanig dat het bouwproces waarvan de leverantie onderdeel uitmaakt geen vertraging oploopt, ook indien dit betekent dat opdrachtnemer extra kosten zal moeten maken, doch zonder dat opdrachtgever tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de verplichting van opdrachtnemer tot vergoeding van hierdoor ontstane schaden en kosten. Een en ander laat het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden onverlet. 4.4 Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft opdrachtgever voorts het recht de betaling van de op dit werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs op te schorten.

Artikel 5. Reclame, opschorting en retentie door opdrachtnemer 5.1 Opdrachtnemer doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van een eventueel hem toekomend recht op retentie of reclame. 5.2 De opdrachtnemer verklaart afstand te doen van zijn recht om zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten, indien en voor zover door de uitoefening van zijn opschortingrecht de tijdige uitvoering van het werk, waarvoor de levering(en) en/of de (onderaannemings-)werkzaamheden bestemd zijn, daardoor vertraagd wordt.

Artikel 6. Garanties 6.1.1 Opdrachtnemer garandeert, ook indien opdrachtnemer ter zake geen verwijt treft, dat de geleverde zaken en/of het uitgevoerde werk waaronder begrepen de daarvoor gebruikte zaken en geleverde zaken: a. van goede kwaliteit zijn, zonder gebrek in ontwerp, constructie, fabricage, montage en/of materiaal; b. in overeenstemming zijn met hetgeen in de overeenkomst is bepaald en met de tot de overeenkomst behorende bescheiden, waaronder die bedoeld in artikel 2 lid 1; c. geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd; d. in overeenstemming zijn met de eisen die daaraan door of vanwege overheidsinstanties, overheidsdiensten en Nutsbedrijven en/of garantieinstituten, daaronder begrepen alle veiligheidsvoorschriften en –instructies, zoals deze op de dag van de levering of de start van de bouw van het werk luiden. 6.1.2 Garantie (de ‘garantieverklaring’) van de opdrachtnemer gaat in op de datum waarop het gehele project of, indien het project uit meerdere delen (bijv. bouwnummers) bestaat, het laatste projectonderdeel door opdrachtgever wordt opgeleverd aan de afnemer/ derde-opdrachtgever, tenzij een van toepassing zijnde garantieregeling anders voorschrijft. 6.2 In aanvulling op lid 1 van dit artikel zal in ieder geval de garantie gelden welke opdrachtgever tegenover zijn principaal dient te verstrekken, doch indien de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, zal minimaal deze fabrieksgarantie gelden. Opdrachtnemer wordt eerst geacht aan deze verplichtingen te hebben voldaan indien en voor zover de opdrachtgever of diens principaal de afgegeven garantieverklaringen schriftelijk hebben goedgekeurd. 6.3 Opdrachtnemer zal alle gebreken, vallend binnen de in dit artikel genoemde garanties inclusief alle directe en indirecte gevolgschade, die de zaken en/of het werk na levering/oplevering vertonen, ten spoedigste en in ieder geval binnen 14 dagen na levering/oplevering althans de door opdrachtgever bij aanzegging gestelde redelijke termijn op eigen kosten herstellen of vervangen ter keuze van opdrachtgever. Alle aan het herstel of vervanging van het gebrek en de weer ingebruikstelling van de zaak, dienst, werk of – indien dit tot een groter object behoort – de weer ingebruikstelling van dat object verbonden kosten, zijn voor rekening van opdrachtnemer. Indien het gebrek en/of de gevolgschade te wijten is aan een onoordeelkundig gebruik of onrechtmatig handelen of nalaten van opdrachtgever of derden, dan dient dit door de opdrachtnemer te worden aangetoond. Algemene voorwaarden NBU Pagina 2 van 5 versie april 2016 6.4 Indien opdrachtnemer naar het oordeel van opdrachtgever het gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt, of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, staat het opdrachtgever vrij, na schriftelijke kennisgeving het ter zake nodige op kosten van opdrachtnemer uit te voeren of te laten uitvoeren. 6.5 De tijdsduur waarvoor de in lid 2 van dit artikel genoemde garanties worden verstrekt, worden van rechtswege verlengd met de periode waarin van de geleverde of te leveren zaak/het verrichte of te verrichten werk, of van het object waarvoor de zaak of het werk bestemd is wegens een aan opdrachtnemer toe te rekenen gebrek niet het beoogde gebruik kan worden gemaakt. Voor de herstelde of vervangen delen begint de garantietermijn opnieuw te lopen vanaf het tijdstip van reparatie en/of vervanging. 6.6 In geval van faillissement van opdrachtnemer is opdrachtgever gerechtigd, onverlet alle overige aanspraken van opdrachtgever op grond van de wet en de onderhavige algemene voorwaarden, 10% van de voor de opdracht overeengekomen prijs vermeerderd met eventueel meerwerk aan opdrachtnemer in rekening te brengen en voor zover mogelijk te verrekenen met de vorderingen van opdrachtnemer, zulks als vergoeding in verband met het feit dat opdrachtgever ten gevolge van het faillissement van opdrachtnemer zijn aanspraken uit hoofde van de met opdrachtnemer overeengekomen garanties niet zal kunnen uitoefenen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid 7.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kosten, boetes en/of persoonlijk letsel van welke aard dan ook, schade door overschrijding van de levertijd, bedrijfsschade en andere indirecte schade, die door opdrachtgever en/of derden (waaronder begrepen de principaal van opdrachtgever) wordt geleden als gevolg van zijn tekortkomingen of onrechtmatige daad dan wel tekortkoming of onrechtmatige daad van zijn personeel of de personen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 7.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een gebrek in het werk of de door opdrachtnemer afgeleverde zaken, ook indien opdrachtnemer geen verwijt treft ter zake van het ontstaan of het bestaan van dit gebrek. 7.3 Opdrachtnemer is voorts aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de aanwezigheid en/of het gebruik op/in het werk van door haar gebezigde of geleverde bouwstoffen, gereedschappen en materiaal alsmede voor alle transportschaden. Opdrachtnemer zal zich jegens opdrachtgever niet beroepen op aansprakelijkheidbeperkende bedingen waar derden zich jegens opdrachtnemer op kunnen beroepen. 7.4 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor boetes van de principaal van opdrachtgever of diens directie als gevolg van te late oplevering van het werk, c.q. stagnatie als gevolg van een tekortkoming of onrechtmatige daad van opdrachtnemer. 7.5 Voor zover het door opdrachtnemer niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen, ten gevolge zou hebben dat opdrachtgever jegens derden, waaronder begrepen de principaal aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de opdrachtnemer zich hierbij opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid te vrijwaren. 7.6 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle gebreken in het werk en/of de levering welke worden geconstateerd vóór of bij de oplevering van het werk en/of de levering. Opdrachtnemer is eveneens aansprakelijk voor verborgen gebreken in de zin van par. 12 lid 2 UAV 2012, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de oorzaak van het (verborgen) gebrek te wijten is aan opdrachtgever en/of een derde. 7.7 Opdrachtnemer is verplicht opdrachtgever, c.q. de directie tijdig schriftelijk te waarschuwen voor fouten in de opdracht die de opdrachtnemer kent of behoort te kennen als bedoeld in artikel 7:754 BW, waaronder begrepen maar niet beperkt tot onjuistheden in de constructies, de bouwkundige detaillering, bouwkundige- en bestekstekeningen, werkwijzen, orders, aanwijzingen, alsmede ten aanzien van gebreken in de bouwstoffen en de hulpmiddelen die door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer verbeurt terstond een opeisbare boete aan opdrachtgever van € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) voor iedere tekortkoming in de nakoming van de waarschuwingsplicht jegens opdrachtgever, ook indien opdrachtnemer geen verwijt treft ter zake van het ontstaan van het schenden van de waarschuwingsplicht en ongeacht het recht van opdrachtgever op volledig verhaal van alle schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 7.8 Excepties en beperkingen van aansprakelijkheden welke opdrachtnemer met zijn onderaannemers, leveranciers en/of derden overeenkomt kunnen opdrachtgever nimmer worden tegengeworpen. 7.9 Voor de toepassing van dit artikel zullen werknemers van opdrachtgever als derden worden aangemerkt.

Artikel 8. Verzekeringen 8.1.1 De opdrachtnemer is ingevolge de door opdrachtgever of diens principaal in principe verzekerd voor in de CAR-polis van opdrachtgever vermelde gebeurtenissen, uitgezonderd het AVB gedeelte van deze polis. De polisvoorwaarden liggen op het kantoor van opdrachtgever ter inzage. 8.1.2 Opdrachtnemer verkrijgt slechts aanspraak op dekking onder de verzekering van opdrachtgever, indien en voor zover de opdrachtgever daarmee instemt, welke instemming wordt onthouden in geval van (grove) schuld en/of nalatigheid van de opdrachtnemer. 8.2 Voor opdrachtnemer geldt een eigen risico van € 130 (zegge honderddertigeuro )ongeacht de hoogte van het voor opdrachtgever geldende eigen risico, tenzij het eigen risico van opdrachtgever aantoonbaar hoger is in welk geval het hogere bedrag geldt. Schade tot het bedrag van voornoemd eigen risico is voor rekening van opdrachtnemer en schade tot dat bedrag wordt derhalve niet door opdrachtgever in behandeling genomen en/of uitgekeerd. 8.3 Materieel, waaronder, doch niet uitsluitend, gereedschap en hulpmiddelen, van de opdrachtnemer is, evenals diefstal, terugloop in waarde, vandalisme en beschadiging met inbegrip van brandstichting van nog niet in het werk opgenomen / verwerkte materiaal van opdrachtnemer, niet meeverzekerd. 8.4 Indien en voor zover opdrachtnemer als medeverzekerde wordt aangemerkt onder de CARverzekering van opdrachtgever, onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en onverminderd zijn eigen risico per schadegebeurtenis, ontstaat aanspraak op dekking van opdrachtnemer ten laste van deze verzekering eerst nadat opdrachtgever heeft verklaard er geen bezwaar tegen te hebben dat de schade in behandeling wordt genomen, nadat de schade is vastgesteld en tot het bedrag dat door opdrachtgever akkoord is bevonden. De niet vergoede schade en/of het bedrag van het eigen risico is voor rekening van opdrachtnemer. 8.5 Opdrachtnemer is verplicht om een WA verzekering af te sluiten en in stand te houden. Het verzekerd bedrag dient ten minste € 2.500.000,- (zegge twee miljoen vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis te zijn voor schade, hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk met opdrachtgever anders is overeengekomen. Tevens dient de door de opdrachtnemer af te sluiten aansprakelijkheidsverzekering (secundaire) dekking te bieden voor de door de opdrachtnemer eventueel in te schakelen onderaannemers. 8.6 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst motorrijtuigen of ander rollend materieel wordt ingezet, dient opdrachtnemer de schade te verzekeren jegens opdrachtgever en/of derden wegens aansprakelijkheden: a. waarvoor een verzekeringsplicht bestaat op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) en/of de Wet Autovervoer Personen; b. waarvoor verzekering in het betreffend besteksonderdeel van het werk of in de opdracht wordt verlangd, zulks met medeverzekering van opdrachtgevers en leidinggevend personeel, indien met het motorrijtuig en ander rollend materieel werkzaamheden op de bouwplaats worden verricht. 8.7 Opdrachtnemer dient bij retournering van de ondertekende opdracht (en daarna bij wijziging) een verzekeringscertificaat of kopie van de polis(voorwaarden), alsmede een bewijs van premiebetaling (idem bij ingang nieuw verzekeringsjaar) aan opdrachtgever te overleggen.

Artikel 9. Verbod van overdracht van rechten en verplichtingen 9.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever zal opdrachtnemer het hem opgedragen of enig deel daarvan niet aan een derde overdragen c.q. uitbesteden, tenzij de aard van de opdracht een dergelijke uitbesteding van rechtswege toestaat. 9.2 Indien opdrachtnemer het werk na verkregen toestemming van opdrachtgever opdraagt aan en ander, dient hij daarvan onverwijld een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden van deze overeenkomst deel dienen uit te maken, waarbij opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van opdrachtgever en de leverancier/ onderaannemer die van opdrachtnemer. De toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel laat onverlet de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer voor een juiste nakoming van de overeenkomst. 9.3 Indien opdrachtnemer het werk ondanks de verkregen toestemming als bedoeld in lid 2 voor eigen rekening en risico opdraagt aan een derde anders dan waarvoor toestemming is verkregen, dan dient opdrachtnemer opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gerechtigd zijn toestemming aan het contracteren met deze derde voorwaardelijk te bekrachtigen, dan wel zijn toestemming te onthouden, in welk laatstgenoemde geval opdrachtnemer verplicht is de overeenkomst met deze derde te ontbinden, zonder dat dit opdrachtnemer recht geeft op enige vergoeding van opdrachtgever en onverminderd het recht van opdrachtgever op volledige verhaal van schade en kosten op opdrachtnemer. 9.4 Het is opdrachtnemer behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever verboden om de rechten uit de overeenkomst te cederen, te verpanden, of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

Artikel 10. Intellectuele eigendoms- en auteursrechten 10.1 Door opdrachtgever verstrekte bescheiden, tekeningen, berekeningen, bestekken, gietmodellen, etc. zijn en blijven eigendom van opdrachtgever, waarbij opdrachtgever geldt als hun maker of ontwerper. 10.2 Opdrachtnemer zal de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken niet mogen gebruiken, noch doen of laten gebruiken door derden voor of in verband met enig ander doel dan het verrichten van de leveringen aan c.q. van werkzaamheden voor opdrachtgever, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven. Na aflevering van de zaken en/of oplevering van het werk zal opdrachtnemer op eerste verzoek van opdrachtgever de in lid 1 genoemde zaken aan opdrachtgever retourneren. 10.3 Opdrachtnemer verplicht zich, voor zover de hierna te noemen rechten niet reeds van rechtswege uit hoofde van de opdracht aan opdrachtgever toekomen, aan opdrachtgever in eigendom over te dragen en draagt, voor zover mogelijk reeds hierbij aan opdrachtgever in eigendom over, welke eigendomsoverdracht door opdrachtgever wordt aanvaard, alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en meer specifiek de rechten tot verveelvoudiging van openbaarmaking in de zin van de Auteurswet, op alle door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst, alleen of in samenwerking met derden, vervaardigde respectievelijk te vervaardigen ontwerpen, tekeningen, schetsen, modellen etc. Opdrachtnemer erkent dat hij voor en in verband met de overdracht van de hiervoor genoemde rechten geen vergoeding kan of zal vorderen, daar deze is begrepen in de vergoeding die hij van opdrachtgever voor zijn opdracht ontvangt. 10.4 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op auteurs en/of octrooirechten ter zake van door opdrachtnemer geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden.

Artikel 11. Geheimhouding 11.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies, schema’s en andere bedrijfsinformatie en Algemene voorwaarden NBU Pagina 3 van 5 versie april 2016 knowhow, in de meest ruime zin van het woord, afkomstig van opdrachtgever of diens principaal die opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst ter kennis zijn gebracht of gekomen. 11.2 De opdrachtnemer zal de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personeel en/of door hem ingeschakelde derden schriftelijk tot dezelfde geheimhouding verplichten. 11.3 De voor de opdrachtnemer uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na beëindiging van de overeenkomst voortduren.

Artikel 12. Gehele of gedeeltelijke ontbinding 12.1 In de navolgende gevallen heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist – schriftelijk te ontbinden, onverminderd zijn overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding: a. indien een of meerdere bepaling(en) van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt of worden nageleefd; b. indien opdrachtnemer een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt, zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; c. indien opdrachtnemer failliet wordt verklaard; d. indien opdrachtnemer komt te overlijden; e. indien opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt; f. indien op de zaken of een gedeelte van de zaken van opdrachtnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; g. indien de overeenkomst tussen opdrachtgever en diens principaal, welke mede het aan opdrachtnemer opgedragen werk omvat, wordt beëindigd om welke reden dan ook; h. indien de opdrachtnemer enig wettelijk voorschrift schendt, dan wel een boete of een andere maatregel opgelegd krijgt. 12.2 Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding heeft opdrachtgever, onverminderd zijn recht op schadevergoeding het recht; a. de reeds geleverde, maar niet (meer) te gebruiken zaken en/of het reeds uitgevoerde werk voor rekening van opdrachtnemer naar hem terug te sturen respectievelijk af te breken en de voor deze zaken respectievelijk dit werk reeds gedane betalingen terug te vorderen. b. na schriftelijke kennisgeving de overeenkomst zelf of door derden te doen voltooien voor rekening en risico van opdrachtnemer. 12.3 De vorderingen die opdrachtgever tengevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schaden en kosten zijn terstond geheel opeisbaar. II BIJZONDER GEDEELTE Onderdeel A: Inkoopvoorwaarden Indien in de overeenkomst is bepaald, dat daarop de Wet Ketenaansprakelijkheid (art. 34 en 35 van de invorderingswet 1990) van toepassing is, zijn naast de bepalingen van dit onderdeel tevens de in onderdeel B “onderaannemingsvoorwaarden” opgenomen artikelen van toepassing.

Artikel 13. Prijzen 13.1 Alle prijzen zijn vast. De prijzen gelden franco werk en zijn inclusief alle kosten van emballage, inlading, transport, uitlading van de zaken en de kosten van verzekering, echter exclusief BTW. 13.2 Elke aanbieding is bindend voor een termijn welke in de offerte is vermeld. Mocht geen termijn zijn vermeld, dan geldt de aanbieding tenminste twee maanden of zoveel langer als door opdrachtgever is bedongen.

Artikel 14. Hoeveelheden 14.1 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven; er dient echter zonder prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer of minder te worden geleverd als het werk vereist.

Artikel 15. Levertijd, wijze van levering 15.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering franco werk inclusief emballage, inlading, transport, uitlading en de kosten van verzekering: de zaken reizen derhalve voor rekening en risico van opdrachtnemer. Breuk en/of beschadiging ontstaan bij het transport, laden en/of bij lossen en tassen, zijn te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer aantoont dat de schade is ontstaan door schuld van (werknemers van) opdrachtgever. 15.2 De leveringen dienen op het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip en plaats te geschieden of middels afroep door opdrachtgever, tenzij opdrachtgever schriftelijk heeft ingestemd met een ander tijdstip of adres. 15.3 Opdrachtnemer garandeert dat de door hem aangenomen levering conform de opdracht of anderszins overeengekomen tijdstip zal plaatsvinden onafhankelijk van feest- en vakantiedagen, (verplichte) snipperdagen, A.D.V. –dagen , alsmede stakingen en/of werkonderbrekingen voor zover deze niet landelijk gesteund door de vakbond zijn uitgeroepen. Voor niet tijdige nakoming geldt per kalenderdag dat opdrachtnemer is verzuim is, zonder dat daar een schriftelijke waarschuwing aan dient vooraf te gaan,een niet voor matiging vatbare korting op de aanneemsom ter grootte van € 500,- (zegge vijfhonderd euro). Indien de opdrachtgever aantoont dat de daadwerkelijke geleden schade of te lijden schade meer bedraagt dan de korting, dan is zij bevoegd in plaats van de korting volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 16. Wijzigingen in de overeenkomst 16.1 Opdrachtnemer is behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever niet gerechtigd wijzigingen van welke aard dan ook aan te brengen in de overeenkomst. Indien opdrachtgever schriftelijk met wijziging van de overeenkomst instemt, zal opdrachtnemer de eventuele consequenties in prijs en/of levertijd zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, schriftelijk aan opdrachtgever meedelen. Wijziging in prijs en levertijd zijn niet bindend, dan nadat deze schriftelijk door opdrachtgever zijn aanvaard. Indien wijziging door of vanwege opdrachtnemer niet of niet dan met onevenredig groot prijs- dan wel levertijdcondities kunnen worden doorgevoerd, heeft opdrachtgever het recht om de prestatie geheel of gedeeltelijk elders uit te laten voeren. 16.2 Het is opdrachtnemer niet toegestaan rechtstreeks contact op te nemen of te houden noch rechtstreeks prijsopgaven/aanbiedingen te doen aan de principaal van opdrachtgever.

Artikel 17. Verpakking en schade tijdens transport 17.1 Opdrachtnemer zal de zaken zodanig verpakken en/of beveiligen, dat deze bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereikt en aldaar veilig kan worden gelost. Eventueel door opdrachtgever aan de verpakking en/of beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen door opdrachtnemer zorgvuldig in acht worden genomen. De verpakking dient aan de relevante wettelijke voorschriften te voldoen. 17.2 Opdrachtnemer zal de instructies van opdrachtgever met betrekking tot het conserveren, merken, verzenden, verzekeren van het transportrisico en leveren van verzendingdocumenten stipt opvolgen. 17.3 Opdrachtnemer zal voor eigen rekening al het bij zijn werkzaamheden vrijkomende bouw- en/of chemisch afval en verpakkingsmateriaal afvoeren van de bouwplaats. Indien deze zaken toch in de afvalcontainers van opdrachtgever terecht komen, zullen de kosten van de betreffende container volledig aan opdrachtnemer worden berekend.

Artikel 18. Eigendom en risico 18.1 De eigendom en het risico van zaken gaat op opdrachtgever over vanaf het tijdstip dat deze zaken conform de overeenkomst aan opdrachtgever zijn geleverd en/of gemonteerd, en door opdrachtgever zijn goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van opdrachtnemer, ook als daarbij personeel van opdrachtgever wordt ingeschakeld. 18.2 In de gevallen waarin schriftelijk is overeengekomen dat de eigendom van de zaken reeds vóór levering en goedkeuring overgaat, zal opdrachtnemer de zaken als een goed huisvader voor opdrachtgever houden en op voor derden herkenbare wijze individualiseren en kenmerken als zijnde eigendom van opdrachtgever. Een zodanige eigendomsovergang houdt geen goedkeuring in van de te leveren of vervaardigde zaken. Het risico van de zaken gaat op opdrachtgever over bij aflevering. 18.3 Ingeval zaken teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op opdrachtgever te zijn overgegaan.

Artikel 19. Acceptatie en weigering 19.1 De levering wordt eerst geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard, wanneer de levering is goedgekeurd. Tot een maand na datum van levering hebben opdrachtgever en/of zijn opdrachtgever en/of directie van het werk de bevoegdheid het geleverde af te keuren, zodat alle andere termijnen waarbinnen moet worden gereclameerd tegenover opdrachtgever niet gelden. 19.2 Ingeval van afkeuring zal opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Opdrachtnemer zal afgekeurde zaken op eerste verzoek afvoeren. Bij gebreke van verwijdering van de afgekeurde zaken is opdrachtgever gerechtigd deze op kosten en voor risico van opdrachtnemer te retourneren. 19.3 Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde zaken. Indien zaken gepakt en gebundeld worden afgeleverd, hebben goedkeuring en aanvaarding slechts betrekking op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de colli. 19.4 Onverminderd het recht van ontbinding en eventuele schadevergoeding heeft opdrachtgever na afkeuring van het geleverde het recht binnen een door hem te stellen termijn levering te verlangen van nieuwe zaken die wel aan de keuringseisen voldoen, zonder tot enige extra vergoeding gehouden te zijn. 19.5 De opdrachtgever is gerechtigd de betaling van afgekeurde zaken op te schorten.

Artikel 20. Facturering en betaling 20.1 Betaling vindt plaats op de wijze zoals in de overeenkomst is bepaald en naar gelang de voortgang van de te verrichten leveranties onder voorbehoud van goedkeuring van de levering en ontvangst van alle bijbehorende documentatie, kwaliteits- en garantiecertificaten en goedkeuring van de betreffende facturen. Betaling door opdrachtgever van de geleverde goedgekeurde zaken ontslaat opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de wet. 20.2 De door opdrachtnemer aan opdrachtgever te verzenden facturen dienen te voldoen aan de eisen, gesteld in of krachtens de Wet op de Omzetbelasting, en – ingeval in de overeenkomst is bepaald, dat de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is – aan de eisen zoals gesteld in artikel 26 lid 6 van deze voorwaarden. Facturen die niet aan deze eisen voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet betaald. 20.3 Betaling van iedere factuur zal geschieden na goedkeuring van de factuur en binnen overeengekomen betaaltermijn, mits: a) de door opdrachtnemer voor akkoord ondertekende opdracht in het bezit is van opdrachtgever; b) de ingediende factuur is voorzien van een door de bevoegde functionaris van opdrachtgever voor akkoord getekende (werk)bon; c) opdrachtgever beschikt over het ter zake geldende V&G-plan (document) van opdrachtnemer; d) de overeengekomen garantieverklaringen en revisiedocumenten in het bezit zijn van opdrachtgever (bij de eindfactuur). 20.4 Opdrachtgever is steeds gerechtigd vorderingen uit welke hoofde ook al dan niet opeisbaar, of onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met hetgeen hij aan opdrachtnemer verschuldigd is uit welke hoofde dan ook. 20.5 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd te eisen, alvorens enige betaling te verrichten, naast of in plaats van eigendomsoverdracht van de gekochte zaken, respectievelijk de (verdere) uitvoering van de opdracht te verlangen, dat opdrachtnemer voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie afgeeft om de nakoming van de verplichtingen zeker te stellen. Algemene voorwaarden NBU Pagina 4 van 5 versie april 2016 Onderdeel B: Onderaannemingsvoorwaarden

Artikel 21. Opdracht en prijzen 21.1 Opdrachten tot aanneming van werk worden uitsluitend schriftelijk verstrekt. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder voorbehoud van doorgang werk en goedkeuring door principaal en/of directie van de opdrachtgever, alsmede onder voorbehoud dat in de opdracht genoemde materialen en/of werkzaamheden daadwerkelijk worden toegepast c.q. uitgevoerd. 21.2 Opdrachtnemer dient zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de principaal van opdrachtgever met betrekking tot uitbreiding of wijziging van het werk, tenzij opdrachtgever hiervoor vooraf expliciet schriftelijk goedkeuring heeft afgegeven. 21.3 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn vast, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen in prijzen, lonen, sociale lasten, belastingen en andere kostenverhogende factoren, waaronder begrepen risico’s, zijn niet verrekenbaar, tenzij dit in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald en in dat geval op de daarin aangegeven wijze, ongeacht eventuele bepalingen daaromtrent in het bestek. 21.4 Elke aanbieding is bindend voor een termijn welke in de offerte is vermeld. Mocht geen termijn zijn vermeld, dan geldt de aanbieding tenminste twee maanden of zoveel langer als door opdrachtgever is bedongen. 21.5 Indien de opdracht in enige werkzaamheid niet voorziet, welke naar de aard daarvan wel tot de opdracht behoort, dan wel indien tijdens de uitvoering van de opdracht vanwege overheidsinstanties, – diensten of Nutsbedrijven nadere voorschriften worden gesteld, is opdrachtnemer verplicht deze werkzaamheid te verrichten c.q. uitvoering aan deze voorschriften te geven zonder dat dit aanspraak geeft op enige verrekening. 21.6 De in de overeenkomst vermelde hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven; in afwijking van par. 38 en 39 UAV 2012 is opdrachtnemer verplicht om zonder prijsaanpassing per eenheid, zoveel meer of minder te leveren als het werk vereist.

Artikel 22. Uitvoering, oplevering en onderhoudstermijn 22.1 Opdrachtnemer is verplicht de hem opgedragen werkzaamheden uit te voeren naar de eisen van goed, deugdelijk en vakkundig werk met gebruikmaking van deugdelijke materialen, geschikt voor het doel waarvoor zij/het is bestemd. Opdrachtnemer is verplicht de door opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. 22.2 Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de voor uitvoering van de opdracht benodigde hulpmiddelen en materieel, waaronder begrepen gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen. Opdrachtnemer mag, tenzij anders is overeengekomen, kosteloos gebruik maken van de aanwezige tijdelijke bouwwateren elektra- aansluitpunten welke op het terrein aanwezig zijn voor zover redelijk voor de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer dient echter zelf te zorgen voor de benodigde slangen (bouwwater) en verlengkabels (elektra) vanaf de vaste aansluitpunten tot aan de verbruiksplaatsen. Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor de verlichting op de werkplek. Indien door of vanwege opdrachtgever kraanhulp ter beschikking wordt gesteld, is opdrachtgever gerechtigd deze aan opdrachtnemer in rekening te brengen. Opdrachtnemer dient zelf te zorgen voor een tijdelijke afsluitbare ruimte ten behoeve van opslag van materialen en/of materieel, indien hij dit nodig acht. De plaats op het bouwterrein dient in overleg met de uitvoerder en/of projectleider van opdrachtgever te worden bepaald. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor deze opslagruimtes noch voor de inhoud hiervan. Eventuele kosten voor verzekering zijn voor rekening van opdrachtnemer. 22.3 Het in ontvangst nemen van goederen welke in de bouw moeten worden verwerkt dient door het personeel van opdrachtnemer, voor wie de goederen zijn bestemd, te geschieden. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor het niet correct leveren, beschadigen of vermissen van deze goederen. 22.4 Opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het tijdstip vermeld in de overeenkomst dan wel op afroep door opdrachtgever. Het is hem bekend dat zijn werkzaamheden moeten worden ingepast in het bij de hoofdaannemingsovereenkomst behorende tijdschema. Opdrachtgever heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de bouw, zonder deswege tot vergoeding van schaden en kosten te zijn gehouden. Wijzigingen die optreden in het tijdschema die van toepassing is in de relatie tussen opdrachtgever en zijn principaal, zijn te allen tijde overeenkomstig van toepassing in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zonder dat deze wijzigingen recht geven op aanpassing van de prijs of tot aanspraak op meerwerk kunnen leiden. Opdrachtgever zal opdrachtnemer van deze wijzigingen op de hoogte stellen. 22.5 Indien opdrachtnemer zijn contractuele prestatie en werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 22.6 De wijze van uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat voor opdrachtgever dan wel voor de principaal van opdrachtgever en/of derden geen nodeloze hinder te duchten is. Opdrachtnemer dient het werk zodanig uit te voeren dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Opdrachtgever is gerechtigd (werknemers van) opdrachtnemer de toegang tot het werkterrein te ontzeggen ingeval opdrachtgever van oordeel is dat er sprake is van nodeloze hinder, c.q. wangedrag op grond waarvan schade plaatsvindt aan persoon, goed of milieu, zonder dat opdrachtgever tot enige vergoeding gehouden zal zijn en onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden, alsmede de verplichting van opdrachtnemer tot vergoeding van hierdoor ontstane schaden en kosten. 22.7 Werkzaamheden worden slechts als opgeleverd beschouwd na goedkeuring door opdrachtgever en haar principaal en zijn tot dat tijdstip voor risico van opdrachtnemer. De onderhouds- of garantieperiode ter zake vangen eerst aan en eindigen op het tijdstip dat geldt ten aanzien van die werkzaamheden in de relatie tussen opdrachtgever en haar principaal, ongeacht eventuele bepalingen daaromtrent in het bestek tenzij de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde, in welk geval die fabrieksgarantie geldt. 22.8 Opdrachtnemer is gehouden alle gebreken, met inbegrip van de schade die het gevolg is van deze gebreken, welke bij de oplevering – en ingeval van fasering van het werk bij de betreffende deeloplevering – alsmede in de onderhoudstermijn aan de dag treden, op eerste aanzegging van opdrachtgever binnen 5 dagen te herstellen tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 22.9 Opdrachtnemer garandeert dat het door hem aangenomen werk conform de opdracht of anderszins overeengekomen tijdstip zal plaatsvinden onafhankelijk van feest- en vakantiedagen, (verplichte) snipperdagen, A.D.V. –dagen, alsmede stakingen en/of werkonderbrekingen voor zover deze niet landelijk gesteund door de vakbond zijn uitgeroepen. Voor niet tijdige nakoming geldt per kalenderdag dat opdrachtnemer is verzuim is, zonder dat daar een schriftelijke waarschuwing aan dient vooraf te gaan,een niet voor matiging vatbare korting op de aanneemsom ter grootte van € 500,- (zegge vijfhonderd euro). Indien de opdrachtgever aantoont dat de daadwerkelijke geleden schade of te lijden schade meer bedraagt dan de korting, dan is zij bevoegd in plaats van de korting volledige schadevergoeding te eisen.

Artikel 23. Wijzigingen, meer- /minderwerk 23.1 Opdrachtnemer dient voor het aangaan van een bestekwijziging die aanleiding is voor meer- /minderwerk aan opdrachtgever aan te geven welke consequenties dit heeft voor de uitvoeringsduur, de kwaliteit van het werk en het architectonische aanzicht van het werk, alsmede welke kosten met de bestekwijziging zijn gemoeid. 23.2 Slechts meerwerk waarvoor opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk opdracht of goedkeuring heeft verleend komt voor betaling in aanmerking. 23.3 Wijzigingen in de maatvoering binnen de hoofdmaatvoering geven geen aanleiding tot meer- /minderwerk. Werkzaamheden voortvloeiende uit omissies of onduidelijkheden in de overeenkomst genoemde contractstukken worden geacht in de opdracht te zijn begrepen en geven evenmin aanleiding tot verrekening van meer- /minderwerk. 23.4 Werkzaamheden die het gevolg zijn van wijzigingen van de eisen die door of vanwege overheidsinstanties, overheidsdiensten en Nutsbedrijven aan het werk worden gesteld, daaronder begrepen alle veiligheidsvoorschriften en –instructies, en welke wijzigingen plaatsvinden na ondertekening van de overeenkomst, geven geen aanleiding tot verrekening van meer-/ minderwerk. 23.5 Opdrachtnemer is verplicht meerwerk binnen 14 dagen nadat het recht op meerwerk is ontstaan bij opdrachtgever in te dienen op straffe van verval van het recht op betaling van het meerwerk. 23.6 Facturatie en betalingen wegens meerwerk vinden plaats bij/ gelijktijdig met de opleveringstermijn.

Artikel 24. Betaling: eindafrekening 24.1 Betaling geschiedt overeenkomstig een door opdrachtnemer op te stellen en door opdrachtgever goed te keuren betalingschema, al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden en slechts indien: a. opdrachtnemer het werk of het onderdeel daarvan waarop een (termijn)betaling betrekking heeft naar genoegen van de opdrachtgever heeft opgeleverd en dit werk door de opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd, b. door opdrachtgever een in overeenstemming met artikel 26 leden 1 en 6 zijnde factuur is ontvangen, en c. opdrachtnemer opdrachtgever middels bescheiden heeft aangetoond dat hij de werknemers, die de overeenkomst hebben uitgevoerd het hun toekomende heeft betaald, alsmede – tenzij in de overeenkomst is bepaald dat daarop de Wet Ketenaansprakelijkheid niet van toepassing is – dat opdrachtnemer de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffing betaald heeft, dan wel voldoende aannemelijk maakt dat deze verplichtingen nagekomen zullen worden. 24.2 Opdrachtgever zal de betalingen doen overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 lid 3 en na het tijdstip dat aan alle in het vorige lid omschreven voorwaarden is voldaan. Opdrachtgever is steeds gerechtigd vorderingen op opdrachtnemer uit welken hoofde ook, al dan niet opeisbaar of onder tijdsbepaling of voorwaarde, te verrekenen met hetgeen hij aan opdrachtnemer verschuldigd is uit welke hoofde dan ook. 24.3 Betaling door opdrachtgever houdt geen aanvaarding en/of goedkeuring van het uitgevoerde in en laat onverlet zijn overige rechten direct of indirect voortvloeiend uit de overeenkomst. 24.4 Opdrachtnemer zal binnen 14 dagen na het gereedkomen van de werkzaamheden zijn factuur ter zake van het hem nog toekomende bij opdrachtgever indienen. Betaling zal eerst plaatsvinden, nadat opdrachtnemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. 24.5 Betaling van de factuur van de laatste termijn, inclusief onderhoudstermijn en meerwerk, vindt niet eerder plaats dan nadat het werk is opgeleverd en een proces-verbaal van oplevering door opdrachtgever is ondertekend. Ingeval in de overeenkomst is bepaald dat het werk gefaseerd wordt opgeleverd, dan vindt betaling van de laatste termijn niet eerder plaats dan nadat aan alle contractuele verplichtingen ten aanzien van een fase van het werk is opgeleverd, inclusief de eventuele verplichting tot afgifte van revisietekeningen en/of garantieverklaringen, en een proces-verbaal van oplevering van de fase door opdrachtgever is ondertekend.

Artikel 25. Overige verplichtingen (OA) 25.1 De verplichtingen van opdrachtnemer/ onderaannemer omvatten mede: a. het beschikken over en op verzoek van opdrachtgever tonen van zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de belastingdienst/ branchevereniging, het Handelsregister, alsmede het opgeven van zijn BTW nummer en het nummer van zijn vestigingsvergunning, voor zover deze voor de uitoefening van zijn bedrijf vereist zijn; b. wekelijks en volgens het model van opdrachtgever, een mandagenregister ter zake van het aan hem opgedragen werk verstrekken. Het mandagenregister dient onder meer de namen en de Burgerservicenummers van alle werknemers die door opdrachtnemer Algemene voorwaarden NBU Pagina 5 van 5 versie april 2016 direct of indirect te werk zijn gesteld, evenals een manurenverantwoording (van de betreffende periode en cumulatief t/m de betreffende periode) te bevatten; c. al zijn verplichtingen jegens de door opdrachtnemer al dan niet bedrijfsmatig te werk gestelde werknemers en/of uitgeleende arbeidskrachten (incl. Wet Waadi) strikt na te komen; d. alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekeringswetten en van loonheffing, die direct of indirect verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke cao, onder andere in het kader van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) stipt na te leven; e. iedere drie maanden een verklaring tonen inzake het betalingsgedrag van opdrachtnemer bij de belastingdienst inzake zijn afdracht van loonheffing en premies sociale verzekeringspremies, tenzij de opdrachtgever aangeeft deze om moverende redenen vaker te willen ontvangen; f. beschikken over en het aan opdrachtgever overhandigen van een afschrift van de Grekeningovereenkomst. 25.2 Het is opdrachtnemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen. 25.3 Het is opdrachtnemer verboden gebruik te maken van ter beschikking gestelde (“uitgeleende”) arbeidskrachten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Voormelde goedkeuringen zullen in ieder geval niet worden verleend indien opdrachtnemer zich er niet volledig van heeft overtuigd en ten genoegen van opdrachtgever heeft aangetoond dat de derde aan zijn verplichtingen tot betaling van premies uit hoofde van de sociale verzekeringswetten en van loonheffing zal voldoen en zal kunnen voldoen en voor het uitlenen van personeel de daarvoor vereiste vergunning heeft. 25.4 Veiligheid en arbeidsomstandigheden 25.4.1 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met en is gehouden te voldoen aan alle verplichtingen op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet op de Identificatieplicht en de Arbeidsomstandighedenwet/ VCA-regelgeving. Hieronder valt in het bijzonder, doch niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever op eerste verzoek bewijsstukken overhandigen dat aan voormelde verplichtingen is voldaan en vrijwaart opdrachtgever voor alle boetes die hij op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet op de Identificatieplicht en de Arbeidsomstandigheden/ VCA-regelgeving opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen/ werknemers door de opdrachtnemer of door inschakeling van (onder)aannemers door de opdrachtnemer. 25.4.2 Het is opdrachtnemer, vanwege de veiligheidsrisico’s op de bouwplaats, niet toegestaan arbeidskrachten in te zetten die de Nederlandse taal niet machtig zijn zonder het treffen van (compenserende) maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld het inzetten van een voorman/ tolk die continu aanwezig is en toezicht houdt. 25.4.3 De opdrachtnemer leeft de bepalingen van de wetgeving als genoemd in lid 1 van dit artikel na. Bij elke (bouw)vergadering zorgt de opdrachtnemer ervoor dat de naleving daarvan wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. Alle aan de (niet)naleving verbonden kosten en gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. 25.4.4 De opdrachtnemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige, door hem ingezette werknemers, vreemdelingen en door hem ingeschakelde zelfstandigen (ZZP’rs) en/of personeel van onderaannemers. De opdrachtnemer controleert bovendien de identiteitsbewijzen en tewerkstellingsvergunningen van vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 25.5 Indien opdrachtnemer het werk met inachtneming van artikel 9 – geheel of gedeeltelijk – opdraagt aan een andere onderaannemer, dient hij daarvan een schriftelijk contract op te stellen. Hiervan maken de voorwaarden van de overeenkomst deel uit, in dier voege dat opdrachtnemer daarin de rechtspositie inneemt van opdrachtgever en de andere onderaannemer die van opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal bij wijze van kettingbeding de verplichtingen uit hoofde van dit artikel aan zijn opdrachtnemer( s) opleggen op straffe van een onmiddellijk door opdrachtgever opeisbare boete gelijk aan het deel van de aanneemsom, dat als loonkostenbestanddeel wordt aangemerkt, onverminderd het recht van opdrachtgever op volledige schadevergoeding. 25.6 Opdrachtgever heeft steeds het recht de ter zake van het aan opdrachtnemer opgedragen werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid en Invorderingswet 1990 hoofdelijk aansprakelijk is, aan opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. In dat geval is opdrachtgever voor de bedoelde bedragen jegens opdrachtnemer gekweten. 25.7 Iedere factuur dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. De onderaannemer dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: – het contract-/opdrachtnummer dat op het werk betrekking heeft; – het werknummer, een werkomschrijving (bouwnummer/ gebouwdeel) en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft; – tijdvak van de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft; – de toepasselijkheid van de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting, indien dit het geval is; – de omvang van het loonkostenbestanddeel en de bestede uren opgenomen in het gefactureerde bedrag, alsmede het daarvan overeengekomen deel, dat middels de G- rekening zal worden voldaan. 25.8 Indien de vooraf ingeschatte looncomponent tijdens de uitvoering van de overeenkomst significant (indicatie: >10%) wijzigt (stijgt), is de opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever hierover onverwijld (schriftelijk) in te lichten. 25.9 Opdrachtgever is gerechtigd het in te houden bedrag als bedoeld in lid 26.6 te wijzigen indien zij op grond van de haar bekende gegevens redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door de opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de uitvoering van de opdracht in feite een hoger bedrag aan premies sociale verzekeringen en/of loonheffing verschuldigd zal zijn dan in de opdracht is overeengekomen.

Artikel 26. Overige verplichtingen (OA/ZZP) 26.1 De verplichtingen van opdrachtnemer/ onderaannemer, tevens werkend als/ gebruik makend van ZZP’r(s) omvatten mede: a. alle verplichtingen uit hoofde van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties); b. alle verplichtingen zoals vermeld in artikel 26.4, voor zover van toepassing op de rechtspositie van de opdrachtnemer in dit artikel.

Artikel 27. Verhaal 27.1 Indien opdrachtgever na aansprakelijkheidsstelling voor niet- betaalde belastingen en premies door opdrachtnemer of na hem komende onderaannemers deze belastingen en premies heeft moeten voldoen, heeft, voor zover wetgeving zich daartegen niet verzet, opdrachtgever ten belope van het gehele bedrag verhaal op opdrachtnemer onverminderd zijn wettelijke regresrechten tegenover derden. De vordering van opdrachtgever wordt vermeerderd met de wettelijke rente. 27.2 Indien de opdrachtnemer en/of na hem komende onderaannemers op overeenkomstige wijze belasting en premies heeft/hebben moeten voldoen in verband met het niet betalen door na hem/hen komende onderaannemers, zal er geen verhaal zijn op de opdrachtgever. Opdrachtnemer dient deze bepalingen in door haar af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 27.3 Indien opdrachtgever, daartoe door de werknemers van opdrachtnemer te zijn aangesproken, jegens de werknemers van opdrachtnemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge de toepasselijke CAO, heeft opdrachtgever verhaal op opdrachtnemer ten belope van hetgeen door opdrachtgever te dezer zake is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente.

Artikel 28. Cessieverbod 28.1 Het is opdrachtnemer verboden om het in de onderaanneemsom begrepen bedrag aan verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffing waarvoor opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen.

SLOTBEPALINGEN Artikel 29. Zekerheidstelling 29.1 Opdrachtgever is steeds gerechtigd om van opdrachtnemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst: indien door opdrachtnemer zekerheid dient te worden gesteld, geldt het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel. 29.2 Tenzij anders is overeengekomen is de waarde van de zekerheid gelijk aan 5% van de met opdrachtnemer overeengekomen aannemingssom en dient de zekerheid te worden gesteld in de vorm van een voor opdrachtgever acceptabele bankgarantie. 29.3 De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het aan opdrachtgever opgedragen werk als opgeleverd wordt beschouwd met dien verstande dat, indien daarbij gebreken in het werk van opdrachtnemer worden geconstateerd die niet aan oplevering van het totale werk in de weg staan, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop opdrachtnemer deze gebreken heeft hersteld.

Artikel 30. Wetten, voorschriften, vergunningen, overige 30.1 Opdrachtnemer verklaart (in aanvulling op artikel 25.4) bekend te zijn met alle wettelijke en overige voorwaarden, voorschriften en bepalingen, welke opdrachtgever krachtens de door hem met zijn principaal gesloten overeenkomst bij de uitvoering van het werk, waarvan het in de overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort na te leven en in acht te nemen. 30.2 Opdrachtnemer verplicht zich alle vigerende voorwaarden, voorschriften, bepalingen, verordeningen en besluiten, waaronder de in lid 1 van dit artikel bedoelde, betrekking hebbende op de door hem uit te voeren onderdelen van het werk, na te leven en in acht te nemen, zoals opdrachtgever deze zou moeten naleven en in acht nemen, indien hij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren. Opdrachtnemer zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schaden en kosten aan opdrachtgever vergoeden en opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden te dezer zake, onverminderd het bepaalde in artikel 22 lid 5 van deze voorwaarden. 30.3 Opdrachtnemer zal zelf zorgdragen voor de in verband met uitvoering van de opdracht eventueel vereiste vergunningen.

Artikel 31. Schade aan of verlies van zaken 31.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan hulpmaterialen, -constructies, gereedschappen, materieel alsmede de nog niet in het werk opgenomen zaken/materiaal die door de opdrachtnemer op de bouwplaats zijn aangevoerd, waaronder schade door diefstal, terugloop in waarde, vandalisme en beschadiging met inbegrip van brandstichting.

Artikel 32. Toepasselijk recht 32.1 De overeenkomst wordt uitsluitend door Nederlands recht beheerst. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 32.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, zulks behoudens de bevoegdheid van opdrachtgever om het geschil te doen beslechten door de bevoegde rechter in het Arrondissement Breda.